Брежнєв Євген Віталійович

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки факультету радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

[email protected]

 

Авторський профіль у наукометричних базах:

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=V3hli3kAAAAJ&amp
;hl=en

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=48361046500

ORCID https://orcid.org/0000-0003-2073-9024

 

Освіта:

Закінчив з відзнакою Харківський військовий університет у 1994 році. З 1989 – 2010 рр. проходив службу в лавах Збройних Сил України. З 2010 по 2013 рік – докторант очної
форми навчання кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». У 2000 році захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.12 – військова кібернетика, системи управляння та зв’язок. В 2004 році отримав
вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 20.02.12. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук захистив у 2017 року за
спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, на тему «Методологічні основи інформаційної технології забезпечення безпеки критичної енергетичної інфраструктури».

 

Наукові інтереси:

 • Функціональна та кібербезпека інформаційно-керуючих систем та критичних інфраструктур
 • Забезпечення якості програмних засобів
 • Моделювання бізнес процесів
 • Цифрова трансформація IT індустрії

 

Стажування:

У 2018 р. проходив міжнародне стажування в кількості 108 годин на базі Університетів Newcastle (м. Ньюкасл) та Leeds (м. Лидс).
Має сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти з англійської мови рівня B2 (Cambridge English Exam)

 

Громадська діяльність: 

 • Національний експерт ТК 99 у міжнародній організації стандартизації IEC TC SC-45A IEC TC SC-45A (робоча група №7, Functional and safety fundamentals of instrumentation, control and electrical power systems).
 • Член редколегії науково-технічного журналу “Радіоелектронні і комп’ютерні системи”, засновником якого є Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».
 • Член програмного комітету Міжнародної конференції DEpendable System, SERvices and Technologies (DESSERT), співзасновником якої є Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».
 • Постійний член програмного комітету щорічних Міжнародних конференцій Dependability and Complex Systems (DepCoS-RELCOMEX), що організована інститутом технологій (м. Вроцлав, Польща), Dependable Systems, Services and Technology (DESSERT), яку ХАІ проводить разом з університетами Великобританії, Естонії, Італії, Словаччини та інших країн.

Забезпечення навчальних дисциплін:

 • “Теорія і методи зеленої ІТ-інженерії”
 • “Методи та технології створення критичних ІТ-інфраструктур”
 • “Методи та технології кібербезпеки критичних інфраструктур”

 

Публікації:

 Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі у Scopus та закордонних виданнях.

1. Харченко, В. Безопасность информационно-управляющих систем и инфраструктур. Модели, методы и технологии [Текст]/ В. Харченко, В. Скляр, Е. Брежнев; под. общ. ред. В. Харченко.– Гамбург: Palmarium Academic Publishing, 2013. –528 с.  

2. Брежнев, Е.В. Риск-анализ безопасности инфраструктур с использованием диннамических матриц критичности. FMECA – анализ критичности отказов с использованием методов нечеткой математики. FMECA – ориентированный подход к оценке критичности множественных отказов [Текст] / Е.В. Брежнев, А.А.Сиора, В.С. Харченко // Безопасность критических инфраструктур: математические и инженерные методы анализа и обеспечения / А. В. Боярчук, Е. В. Брежнев, А. В. Горбенко и др.; под ред. В. С. Харченко. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т “Харьк. авиац. ин-т”, 2011. – Раздел 4-6. – C. 151-228.  

3. Brezhnev, E. Diversity and Multiversion Systems. NPP: Power Grid Mutual Safety Assessment [Text] / E. Brezhnev, V.Sklyar, V.Kharchenko// Nuclear Power Plant Instrumentation and Control Systems for Safety and Security / M. Yastrebenetsky, V. Kharchenko, Yu. Rozen, A. Andrashov, V.Sklyar, A. Kovalenko, E. Babeshko, A.Volkoviy, A. Siora, E. Brezhnev, et.al; edited by M. Yastrebenetsky and V. Kharchenko. - IGI Global, US, Hersley, PA, 2014. – Chapter 6, 13. - P. 178-232, 397 – 431.

 

Статті:

Breznhev, E. Risk Matrix-Based Method for Critical Infrastructure Safety Assessment Taking into Account Interdependencies [Електронний ресурс] / E. Brezhnev, B. Chernetskiy // Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC): proceedings of XX International Conference, 14-17 July, 2016. - Corfu Island (Greece), 2016. – Режим доступу:  http://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2016/39/matecconf. SCOPUS

Брежнев, Е. В. Стратегии обеспечения безопасности критических инфра-структур с учетом эмерджентного риска [Текст] / Е. В. Брежнев // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2016. – № 4 (78). – С. 33–41.

Kharchenko, V. Resilience Assurance for Software-Based Space Systems with Online Patching: Two Cases [Text] / V. Kharchenko, Y. Ponochovnyi, A. Boyarchuk, E. Brezhnev //Dependability and Complex Systems (DepCoS-RELCOMEX): proceedings of XI international conf., Brunow (Poland), 27 June – July 1, 2016. – Brunow, 2016. – P. 267-278. SCOPUS

Resilience Assurance for Software-Based Space Systems with Online Patching: Two Cases / V. Kharchenko, E. Brezhniev, Y. Ponochovnyi, A. Boyarchuk //Dependability and Complex Systems. DepCoS-REL-COMEX’2016 : proc. of XI Іn-tern. conf., Brunow, Poland, 27 June – 1 July 2016. – Brunow, 2016. – P. 267–278. – (Advances in Intelligent Systems and Computing; Vol. 470). SCOPUS

Critical Energy Infrastructure Safety Assurance Strategies Considering Emergent Interaction Risk / V. Kharchenko, E. Brezhniev // Rependability and Complex Sys-tem. DepCoS-REL-COMEX’2017: proc. of the XII Intern. conf., 2–6 July  2017, Brunów, Poland – Brunow, 2017. – P. 67–78. (Advances in Intelligent Systems and Com-puting ; Vol. 582). SCOPUS

MSS Models of Smart Grids with Multi-level Degradation and Recovery / H. Fesenko, V. Kharchenko, E. Brezhniev, V. Levashenko, E. Zaitseva//Green IT Engineering: Concept, Models, Complex Systems Architectures / Switzerland : Springer Intern. Publ., 2017. – Part. IV. – P. 209–228. – (Studies in Systems, Decision and Control ; Vol. 74). SCOPUS

Monte-Carlo Simulation and Availability Assessment of the Smart Building Automation Systems Considering Component Failures and Attacks on Vulnerabilities / V. Kharchenko, Y. Ponochovnyi, E. Brezhniev, A. Boyarchuk // Dependability and Complex Systems. DepCoS-REL-COMEX’2018: proc. of the XIII Intern. conf., Lwowek Slaski, Poland, 2–6 July 2018. – (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 761). – P. 270–280. SCOPUS

Modelling and Safety Assessment of Programmable Platform Based Information and Control Systems Considering Hidden Physical and Design Faults / V. Kharchenko, E.Brezhniev, Y. Ponochovnyi, A. Andrashov, E. Bulba // Dependability and Complex Systems. DepCoS-REL-COMEX’2019 : proc. of the XIV Intern. conf., Brunów; Poland Poland, 1–5 July 2019. – Brunów, 2019 – (Advances in Intelligent Systems and Computing; Vol. 987). – P. 264–273.SCOPUS

Dependability Assessment for SCADA System Considering Usage of Cloud Resources / O. Ivanchenko, V. Kharchenko, E. Brezhniev, Y. Ponochovnyi, B. Moroz, L. Kabak // Dependable Systems, Services and Technologies. DESSERT’2020 : proc. of XI Intern. Conf., Kyiv, Ukraine, 14-18 May 2020. – P. 13–18. SCOPUS

 

Участь у міжнародних проектах:

 1. TEMPUS «SAFEGUARD» National Safeware Engineering Network of Centres of Innovative Academia-Industry Handshaking (Національна мережа центрів інноваційної університетсько-індустріальної кооперації з інженерії безпеки) 158886-TEMPUS-1-2009-1-UK-TEMPUS-JPCR (2010 – 2013 рр.), де був відповідальним за розроблення навчально-методичного забезпечення курсу «Основи ІТ – інженерії безпеки критичних інфраструктур»;

2. TEMPUS «GREENCO» Green Computing and Communication (Зелений комп’ютинг та комунікації), 530270-TEMPUS-1-2012-UK-TEMPUS-JPCR (2012 – 2015 рр.), де був відповідальним за розроблення навчально-методичного забезпечення курсу «Дослідження та розробка інформаційних технологій щодо інтелектуальних енергетичних інфраструктур»;

3. TEMPUS «SEREIN» Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains (Модернізація курсів з інформаційної безпеки та стійкості для гуманітарних та індустріальних доменів), 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR (2013 – 2016 рр.), де був відповідальним за розроблення навчально-методичного забезпечення курсу «Аналіз та забезпечення безпеки смарт грід»;

4. TEMPUS «CABRIOLET» Model-Oriented Approach and Intelligent Knowledge-Based System for Evolvable Academia-Industry Cooperation in Electronic and Computer Engineering (Модельно-орієнтований підхід та інтелектуальна система для еволюційного співробітництва академії та промисловості в сфері електронної та обчислювальної техніки) 544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES (2014 – 2016 рр.), де був співавтором колективної монографії з Університетсько-індустріальної кооперації у чотирьох томах, а саме: «Том 4. Нарощування потенціалу, тренінги»;

5. ERASMUS+ «ALIOT» Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications (Інтернет речей: нова навчальна програма для потреб промисловості та суспільства), 573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP (2016 – 2020 рр.), де був відповідальним за розроблення навчально-методичного забезпечення курсу: «Інтернет речей для енергетичної смарт грід».